Условия за ползване

Условия за използване на услугите на UTink.eu

Потребителите са длъжни да се запознаят с Общите условия, засягащи ползването на Услугите, предоставяни през уебсайта UTink.eu. При активирането на виртуалния бутон "Приемам общите условия" автоматично се приема, че Потребителят познава Общите условия и поема задължение да ги спазва. При намерение на Потребителя да използва Услугите, предлагани през уебсайта UTink.eu, без да има регистрация, същият декларира, че е прочел Общите условия и ги приема, със самото ползване на Услугите, достъпни през UTink.eu.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБсайта UTink.eu

(Общи условия)

В настоящия документ се излагат общите условия, при които Потребителите на уебсайта UTink.eu получават право да ползват информационните ресурси и услуги, предоставяни от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, и се регламентират отношенията между “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, с регистрирани седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Опълченска“ 92, бл.44, вх. Е, ап. 88 и всеки един от потребителите, регистрирали се за уползване на предоставяните чрез уебсайта UTink.eu Услуги, както и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на предоставяните чрез UTink.eu Услуги.

Платени услуги, предоставяни посредством UTink.eu

 1. Платените Услуги на UTink.eu са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител и заплащане на цената на съответната услуга, в допълнение към регистрацията.
  • Според срока на валидност на активираната услуга “Кей Пи Би консулт“ ЕООД предлага следните видове платени Услуги:
  • Услуги с еднократно активиране, до които след първоначалното им активиране регистрираният потребител има достъп до дезактивиране или заличаване на своя профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Общи условия;
  • абонаментни Услуги, при които достъпът се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на уговорения период, за който е предплатен достъпът до тях;
  • Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител пакет Услуги.
 2. Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на UTink.eu
 1. Мобилна версия на услугата – видоизменена версия на услугата, предлагана от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, която предоставя на абонатите и потребителите на мобилни мрежи улеснен достъп до и ползване на част от услугите, описани в настоящите Общи условия, чрез ползване на услугите за достъп и пренос, които съответните мобилни оператори предоставят чрез мобилните мрежи.
 2. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не изпълнява условията за Регистриран потребител
 3. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД е търговското дружество с ЕИК BG202619505 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Опълченска“ 92, бл.44, вх. Е, ап. 88.
 4. Парола е поредица от букви, цифри и други символи, зададена от Регистрирания потребител, която в комбинация с Потребителското му име по уникален начин идентифицира Регистрирания потребител и която заедно с Потребителското му име осигурява достъп до Потребителския профил на същия.
 5. Потребител е всяко лице, използващо предлаганите чрез уебсайта UTink.eu Услуги.
 6. Потребителско име е уникална поредица от букви, цифри и други символи, заявена от Регистрирания потребител, чрез която се извършва идентификацията му като потребител в UTink.eu.
 7. Потребителски профил е обособена част от UTink.eu, в която се съхранява информацията за Регистрирания потребител, която “Кей Пи Би консулт“ ЕООД изисква при регистрацията и която същият пази на сървъра си, като Регистрираният потребител получава достъп до Потребителския си профил чрез въвеждането на съответстващи на регистрираните Потребителско име и Парола. Чрез потребителския си профил Регистрираният потребител получава възможността да ползва дадени Услуги с ограничен достъп, да извършва конфигурация на Услугите, които използва, да предлага интегрирането на нови Услуги, да преустанови използването на Услугите, да извършва промени в Паролата си и др.
 8. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта UTink.eu.
 9. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 10. Сървър е компютърно устройство или мрежа от такива устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер, който отговаря за запазването, обработването, приемането и/или предаването на информация.
 11. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в Интернет, достъпът до което се извършва чрез унифициран адрес (URL) по стандартизиран протокол като HTTP, HTTPS или друг такъв протокол и което съдържа файлове, компютърни програми, текстово или звуково съдържание, картина, изображение или други материали и ресурси./li>
 12. Услуги са Услугите, които се предлагат чрез всеки от уебсайта UTink.eu.
 13. Услуги, осигурявани чрез UTink.eu са предоставяните на Потребителите чрез UTink.eu услуги достъп до определени материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в UTink.eu.

Предмет

Чл. 2.

 1. Потребителите получават достъп до предвидените от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД и описани по-долу Услуги безвъзместно или срещу възнаграждение, като се задължават да съблюдават и стриктно да спазват настоящите Общи условия, както и допълнително изложени изисквания за конкретните Услуги, публикувани на съответните уеб страници в сайта UTink.eu (доколкото е приложимо).
 2. Предоставяните от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД на Потребителите услуги, описани в настоящите Общи условия, представляват съвкупност от ресурси и услуги, предварително обявени от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД като осигурявани срещу регистрация или срещу регистрация и определено възнаграждение и обявени на уеб страниците в сайта на UTink.eu; предварително обявени от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД като осигурявани срещу или без регистрация и обявени на уеб страниците в сайта на UTink.eu като достъпни при съответния режим на ползване.
 3. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД може да предостави възможност на Регистрирания потребител да ползва мобилна версия на услугата или на други Услуги, които се разглеждат в настоящите Общи условия, през мобилна мрежа, на която Регистрираният потребител е абонат или потребител.

Чл. 3. Предвид факта, че Услугите, предлагани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, са разнообразни по характер и са обект на постоянно допълване и модифициране с оглед на усъвършенстването и разширяването им, то “Кей Пи Би консулт“ ЕООД си запазва правото по всяка време да променя броя, характеристиките на съответните Услуги и режима им на предлагане (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация)

Чл. 4.

 1. Услугите, предлагани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, се предоставят на Потребителя след предварителна регистрация от негова страна, извършвана чрез попълване на електронен регистрационен формуляр, достъпен в реално време (on-line) на уеб страниците на сайта UTink.eu, и потвърждаване, че приема настоящите Общи условия. Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни чрез UTink.eu и без регистрация, са достъпни за всеки потребител при спазване на условията и изискванията, изложени в настоящите Общи условия. Когато лицата, които се регистрират, са непълнолетни, те са длъжни да декларират и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. При регистрирането на лица под 14-годишна възраст се изисква техен родител или настойник да заяви съгласието си с Общите условия.
 2. Регистрираният потребител заявява, че познава, приема и се задължава да съблюдава настоящите Общи условия чрез електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, което се извършва чрез отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" и активиране на виртуалния бутон "Потвърди". В момента, в който електронното изявление се запази на съответен носител на сървъра на сайта на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, който позволява възпроизвеждането му, то става електронен документ по смисъла на посочения закон. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД има правото да съхранява в лог-файлове на своя сървър данни за IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, чрез която става възможно да се идентифицира Регистрираният потребител и да се възпроизведе електронното му изявление за съгласие с Общите условия, в случай че възникне правен спор. Потребителите на UTink.eu, ползващи Услуги, които се предлагат посредством същия без регистрация, потвърждават, че приемат настоящите Общи условия от момента, в който започнат да ползват Услугите, предоставяни чрез UTink.eu. Достъпът в Интернет до текста на настоящите Общи условия се извършва на уеб адрес www.utink.eu по начин, който прави възможно съхраняването и възпроизвеждането му.
 3. Регистрираният потребител има правото свободно да коригира информацията, попълнена от него в регистрационния формуляр, преди извършването на изявлението по ал. 2.
 4. За да получи право да използва платените Услуги, предлагани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, Регистрираният потребител е длъжен освен регистрацията да извърши и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от начините, посочени на съответната уеб страница.
 5. Всеки Регистриран потребител, който е придобил статут на „Регистриран потребител”след регистрация в UTink.eu, получава достъп до всички Услуги, предоставяни от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, които изискват само регистрация и са достъпни посредством UTink.eu, без да се изисква отделна регистрация.
 6. При попълване на регистрационния формуляр в UTink.eu Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, негов родител или настойник, се задължава да осигури пълна и вярна информация по отношение на самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изисквани от заявлението за регистрация на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД данни, както и да извършва актуализация на данните в 7-дневен срок от настъпването на промяна. Регистрираният потребител заявява, че предоставените при регистрацията данни са верни, пълни и точни и при промяна на същите се задължава да ги актуализира своевременно. Предоставянето на невярна информация дава право на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД да прекрати или да преустанови предлагането на Услугите незабавно и без предизвестие, както и да откаже да поддържа регистрацията на Регистрирания потребител.
 7. Когато Регистрираният потребител е непълнолетно лице, родителите, които упражняват родителски права, настойниците или попечителите му ще бъдат държани отговорни за всички вреди, причинени от същото, на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД и на трети лица, в процеса на регистрирането и ползването на Услугите, изложени в настоящите Общи условия, както и за всички вреди, произтичащи от посочване на невярна информация или неистинност на декларацията по ал. 1.
 8. Услугите за Нерегистрирани потребители, които се предлагат чрез сайта UTink.eu и без регистрация, могат да бъдат ползвани от всеки Потребител в съответствие с условията и при спазване на изискванията, изложени в настоящите Общи условия.

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 1. При регистрацията си Потребителят избира Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, предлагани през UTink.eu. В случай че посоченото Потребителско име е свободно, Потребителят получава посочените от него Потребителско име и Парола. При съвпадение на заявеното Потребителско име с вече регистрирано Потребителят следва да посочи друго Потребителско име, което е уникално и не съвпада с вече регистрирано от друг Регистриран потребител.
 2. Задължение на регистрирания потребител е да полага адекватни грижи и да предприема необходимите разумни мерки за опазване на Паролата си, както и да не споделя с трети лица нито нея, нито отговора на тайния въпрос, и да съобщава незабавно на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД при осъществяване на неправомерен достъп до Потребителския му профил или при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е изцяло отговорен за опазването на Паролата си, както и за всички действия, които той или трето лице извършват чрез използване на същата.

Сключване на договора

Чл. 6.

 1. Договорът между страните влиза в сила от момента, в който страните потвърдят съгласието си за сключването му, обективирано по начина, указан в чл. 4, ал. 2. Договорът е изготвен на български език. С потвърждението си, че е съгласен с настоящите Общи условия, Регистрираният потребител приема комуникацията с него да се извършва и чрез електронна поща или факс.
 2. Веднага след сключването на договора с Регистриран потребител “Кей Пи Би консулт“ ЕООД изпраща потвърждение за получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 чрез имейл до електронна пощенска кутия на Потребителя, който съдържа информация за наименованието, адреса на управление и данните за кореспонденция с “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, както и електронна връзка към текста на настоящите Общи условия.
 3. В случай че Регистрираният потребител желае да ползва конкретна услуга, предоставяна чрез съответната уеб страница, срещу заплащане на определена цена, същият следва да подаде конкретна заявка до “Кей Пи Би консулт“ ЕООД за активация на съответната услуга в съответствие с клаузите на сключения договор между страните.
 4. При направена конкретна заявка от страна на Регистрирания потребител, за страните по договора възникват всички права и задължения, които се предвиждат в настоящите Общи условия. Описанието на конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга е публикувано на съответната уеб страница в сайта на UTink.eu.
 5. В случай че заплащането на конкретната Услуга или пакет от Услуги е опосредено чрез изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер, с всяко изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер се сключва отделен индивидуален договор, който влиза в сила от момента, в който Регистрираният потребител въведе получения код за активация в полето "Ключ", след което повторно въведе кода за активация и активира бутона "Въведи". В случай че кодът за активация не бъде въведен от Регистрирания потребител в срок от 6 (шест) месеца от получаване на кода, индивидуалният договор се прекратява. В случаите, когато Услугата се заплаща чрез изпращане на SMS, се счита, че с изпращането на съответния SMS Регистрираният потребител заявява своето изрично съгласие да се инициира предоставяне на услугата и ал. 5 от настоящия член не се прилага.
 6. В случай че възникне спор кое е лицето, изявило воля за обвързване с Общите условия, за страна по спора се счита лицето, заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Приложно поле

Чл. 7. Услуги, за които са формулирани отделни правила, не се обхващат от настоящите Общи условия.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.

 1. Предвид факта, че услугите, осигурявани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, са разнообразни и са предмет на непрекъснато допълване и модифициране с оглед на усъвършенстването и разширяването им, както и във връзка със законодателни промени, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД си запазва правото да променя едностранно Общите условия.
 2. В случай че в настоящите Общи условия настъпят промени, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за извършените промени, като ги публикува в уеб сайта на UTink.eu и/или като публикува в Потребителския профил на Регистрирания потребител съобщение за изменението на Общите условия, което включва текста на измененията или електронна връзка към уеб страница, на която същите са публикувани. Потребителят разполага със срок от 7 дни, за да се запознае с промените в Общите условия.
 3. В случай че Регистрираният потребител не заяви несъгласие с промените в рамките на срока по ал. 2, следва да се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител декларира несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като спре да използва Услугите за Нерегистрирани потребители, които се предлагат чрез UTink.eu.
 4. В случай че Регистрираният потребител подаде заявление за неприемане на промените, се счита че договорът се прекратява незабавно от получаване на изявлението за отхвърляне.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД

Чл. 11.

 1. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД има задължението да полага нужната грижа, така че да предоставя на Потребителя възможност за нормално използване на Услугите, предвидени в настоящите Общи условия.
 2. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не е обвързан със задължение и няма обективната възможност да упражнява контрол върху начина, по който Потребителят използва предоставяните му Услуги, нито да извършва проверка, проследяване или записване на информацията, съобщенията и останалите материали, зареждани, разполагани, използвани, разпространявани или споделяни с трети лица от Потребителя по какъвто и да било начин, включително и на съдържанието на файловете, които Потребителят съхранява на сървъра или предоставя на други лица в процеса на ползване на Услугите, предлагани чрез UTink.eu.
 3. . “Кей Пи Би консулт“ ЕООД си запазва правото да направи неактивни или да заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да закрие Потребителския профил, в случай че Потребителското име и Паролата останат неизползвани в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последния достъп до съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния абонаментен период, предплатен от Регистрирания потребител, или преди изразходването на предплатения пакет от Услуги, когато Регистрираният потребител ползва платените Услуги, предвидени по чл. 10 от настоящите Общи условия.

Чл. 12.

 1. Право (но не и задължение) на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД е да извършва инсталация върху компютрите на Регистрирания потребител на кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се записват върху твърдия диск на Регистрирания потребител от уеб страницата чрез Интернет сървъра и позволяват да се възстанови информация за Регистрирания потребител чрез идентифицирането му, както и да се проследят действията му. Възможно е трети лица също да инсталират кукита, с цел да рекламират представляващи интерес за Потребителя стоки и услуги по време на неговото посещение на UTink.eu и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, касаещи инсталирането на кукита от Google Inc. при предлагането на услугата AdSense, допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да не предостави информация на Google Inc., може да се прочете тук.
 2. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД има право да разполага електронни връзки към други уеб страници и ресурси и рекламни банери в сайта на UTink.eu за продажба на стоки и предлагане на услуги от трети лица, включително при условията на Контекстна реклама. Със съгласието си с настоящите Общи условия Потребителят приема на вниманието му да бъдат предлагани електронни връзки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 3. Право на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД е да изпраща до Регистрирания потребител непоискани търговски съобщения с цел да предостави информация и реклами за стоки и/или услуги, предлагани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД или от други търговски дружества, да провежда запитвания по най-различни въпроси, анкети и други. Със съгласието си с настоящите Общи условия Регистрираният потребител приема “Кей Пи Би консулт“ ЕООД да му изпраща непоискани търговски съобщения.
 4. . “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не е длъжен да наблюдава информацията, която се съхранява, пренася или прави достояние при осигуряване на Услугите, визирани в настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, които уличават Потребителя в извършването на незаконосъобразни действия при ползването на Услугите или трети лица, с които същият е споделил съхранените от него на сървъри на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД файлове.

 

Права и задължения на Потребителя

Чл. 13. Право на Регистрирания потребител е да получава достъп и да коригира в реално време личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 14. Потребителят приема да спазва определените от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД условия, засягащи особеностите на Услугите по отношение на типа на режима на предлагане, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, с цел да защитава или да повишава качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 15. Задължение на Потребителя е да осигури компютърното оборудване и достъп до Интернет, необходими за ползването на Услугите, предлагани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД.

Отговорност. Органичаване на отговорността

Чл. 16.

 1. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД се грижи информацията, публикувана в UTink.eu, да е винаги вярна и актуална, но не поема ангажимент да следи за достоверността и пълнотата на съдържанието, нито да определя конкретни срокове за осъвременяване на информацията, освен в случаите, когато на уебсайта UTink.eu (доколкото е приложимо) е посочено изрично нещо друго. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не поема ангажимент и не гарантира, че Услугите, предоставяни на Потребителите, ще отговарят на изискванията на същите, или че предоставянето им ще се извършва непрекъснато, сигурно и навременно. Със съгласието си с изложените тук Общи условия, Потребителят потвърждава, че е наясно, че използва предлаганата Услуга изцяло на собствена отговорност и риск. Страните се договарят, че “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не носи отговорност за вреди, евентуално нанесени на Потребителя в процеса на ползване на услугата.
 2. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря, в случай че на софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения бъдат нанесени вреди, или възникне загуба на данни, когато същите произтичат от ресурси или материали, търсени, зареждани или използвани по какъвто и да било начин чрез предоставяните Услуги.

Чл. 17.

 1. Предвид факта, че не предприема предаването на информацията и не осъществява контрол върху нейните получатели, а също и не селектира и не променя тази информация, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на информацията, предавана чрез Услугите, които предлага, нито за дейността на Потребителя.
 2. Предвид факта, че не предприема предаването на информацията и не осъществява контрол върху нейните получатели, а също и не селектира и не променя извлечената информация, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на информацията, извлечена в резултат от използването на услугата "Търсене".
 3. Предвид факта, че няма обективната възможност и задължението, нито осъществява контрол върху уеб страниците и ресурсите, до които UTink.eu са осигурили достъп чрез електронни връзки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря, в случай че съдържанието и материалите, публикувани на тези уеб страници и ресурси имат противоправен характер. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, в случай че те възникнат в резултат от използването на, достъпa до или неверността на тези материали и съдържание.
 4. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря за съдържанието на информацията, която се съхранява на неговия сървър от Потребител, и за противоправните действия, които са били извършени чрез сървъра при използването на осигуряваните чрез UTink.eu Услуги, както и за вредите, възникнали за други лица, в резултат от достъпа до или използването на съхранената на сървъра на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД информация, която Потребителят е споделил с тях.
 5. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря за наличността, качеството и съдържанието на стоки и услуги, за които Потребителят е информиран чрез публикуване в сайта на UTink.eu или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни връзки, рекламни банери и съобщения за предлагане на стоки и услуги от трети лица и/или чрез прикачване на електронни връзки, рекламни банери и съобщения към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Предвид факта, че “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не упражнява контрол над действията на тези трети лица, то същият не отговаря за законосъобразността на дейността на третите лица, нито за възникването, изпълнението, гарантирането, изменението и преустановяването на поети задължения и ангажименти, свързани със стоките и услугите, предоставяни от третите лица, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, възникнали вследствие от тези задължения и ангажименти.

Чл. 18.

 1. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря, в случай че предоставянето на Услугите бъде възпрепятствано от обстоятелства, неподлежащи на контрол от същия - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми във функционирането на Интернет и в осигуряването на услуги извън контрола на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, както и при случай на неоторизиран достъп или намеса от страна на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря пред Потребителя и трети лица, в случай че същите претърпят вреди или пропуснат ползи вследствие на преустановяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, видоизменянето, загубването, неверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, които се обменят, използват, записват или стават достъпни чрез сайта на UTink.eu.
 3. Страните се договарят, че “Кей Пи Би консулт“ ЕООД не отговаря, в случай че предоставянето на Услугите бъде възпрепятствано или има влошено качество вследствие на извършването на тестове от страна на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, чиято цел е проверката на изправността на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, чиято цел е усъвършенстването или оптимизирането на осигуряваните Услуги. В тези случаи “Кей Пи Би консулт“ ЕООД следва предварително да доведе до знанието на Потребителя информация за възможността за временно прекъсване на доставянето или за влошено качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в сайта на UTink.eu.

Чл. 19.

 1. Потребителят се задължава да заплати обезщетение на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за заплатени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, произтичащи от предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с уеб страници и материали, които Потребителят е споделил с трети лица или до които е осигурил достъп в процеса на ползване на Услугите, предлагани от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД, в разрез с българското законодателство, приложимите чужди закони, тук изложените Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на услугата UTink.eu, както и при нарушаване на правилата за ползване на услугата или нарушаването по друг начин на задълженията му по настоящите Общи условия.
 2. Извън предвидените в ал. 1 случаи, Регистрираният потребител е длъжен да възмезди “Кей Пи Би консулт“ ЕООД за всички вреди, произтекли от ползване на осигуряваните Услуги от трети лица, с които Регистрираният потребител е споделил Паролата си в разрез с настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 20. Право на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД е да изисква и използва информация за Потребителя при регистрирането на същия като Регистриран потребител. Информацията, служеща за идентифициране на самоличността на Потребителя, може да включва данни като име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която Потребителят предоставя доброволно в хода на регистрацията по чл. 4. Идентифициращата информация включва и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя, когато заявява, получава или ползва стоки и услуги през UTink.eu (доколкото е приложимо), когато участва в промоции, томболи и състезания, или попълва анкети, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл. 21.

 1. “Кей Пи Би консулт“ ЕООД се задължава да се грижи и да носи отговорност за защита на личните данни и всяка друга информация за Потребителя, която е станала негово достояние във връзка с предлагането на Услугите, визирани на настоящите Общи условия, с изключение на случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия от страна на трети лица.
 2. В регистрационния формуляр, който Регистрираният потребител попълва при регистрацията, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД посочва изрично задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците, в случай че Потребителят откаже да ги осигури. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител дава съгласието си информацията за него да бъде обработвана по реда, предвиден в Общите условия.
 3. Приложението на ограниченията, предвидени в ал. 1, се отменя в случай на на злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, извършени от страна на Потребителя или лица под негов контрол, както и в случай на нарушаване на права или законни интереси на трети лица. При такива обстоятелства “Кей Пи Би консулт“ ЕООД е в правото си да направи личната информация за Потребителя достояние на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 22.

 1. Информацията, която, се събира и използва от “Кей Пи Би консулт“ ЕООД за потребителя за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени) от страна на “Кей Пи Би консулт“ ЕООД или от други лица, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за адаптирането на предоставяните услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Изброените цели за използване на информацията за Потребителя не са изчерпателно посочени и не пораждат задължения за “Кей Пи Би консулт“ ЕООД.
 2. Със съгласието си с настоящите Общи условия Потребителят приема личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Потребителят е в правото си да изрази несъгласие срещу обработката на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез писмено съобщение, изпратено от него до “Кей Пи Би консулт“ ЕООД на посочените адрес или електронна поща за контакти.

 

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

Прекратяване

Чл. 23.

 1. Освен в случаите, изложени в настоящите Общи условия, анулиране на договора между страните се извършва и при възникване на някое от следните обстоятелства:
  • а. в случай че “Кей Пи Би консулт“ ЕООД преустанови дейността си или престане да поддържа UTink.eu;
  • б. в случай че прекратяването е по взаимно съгласие между страните;
  • в. в случай че възникнат други обстоятелства, предвидени в закона.
 2. В случай че договорът бъде прекратен, “Кей Пи Би консулт“ ЕООД закрива Потребителския профил, направен от Регистрирания потребител, и изтрива Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната.

 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Писмена форма

Чл. 24. Приема се, че писмената форма е спазена чрез следните начини за комуникация: изпращане на съобщение на електронната поща, активиране на виртуален бутон на страница със съдържание, което Потребителят попълва или селектира, или поставяне на отметка в поле (чек бокс) в UTink.eu и др. подобни, доколкото записът на изявлението е извършен технически по начин, който позоволява неговото възпроизвеждане.

Приложимо право

Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и споровете се решават от компетентния съд на град София Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 20.10.2016г.